(Dutch below)

Terms and Conditions HeartSpace Community

 

Below you will find the terms and conditions that apply when purchasing a membership to the HeartSpace Community. In the conditions below, the initiator of the HeartSpace Community is Pim Smit. The content describes everything that is shared by the initiator on the HeartSpace Community page.

 • A membership starts immediately after signing up to the HeartSpace Community.

 • A membership can be canceled any time. 

 • If you cancel your membership, you immediately no longer have access to the member pages of the HeartSpace Community.

 • The information that is shared is illustrative in nature. Interpreting and using the information that is shared is and remains the responsibility of the recipient of the information. The initiator of the HeartSpace Community can under no circumstances be held liable for the consequences of interpreting and / or using the information that is shared in the HeartSpace Community.

 • The copyright for the content that is shared in the HeartSpace Community lies with the initiator. With the exception of the exceptions stipulated in or pursuant to the Copyright Act of 1912, none of the content placed in the HeartSpace Community may be reproduced, stored in an automated database, or made public in any form or by any means, electronic, mechanical or photocopies, recordings or otherwise, without prior written permission from the initiator.

 • These conditions can be changed in the meantime by the initiator of the HeartSpace Community. The members of the HeartSpace Community will be notified.

 • Personal data provided are only used to keep track of membership terms, payments and to send the newsletter.

 • Personal data is not shared with third parties.

 • Personal data is stored in a digital, secure environment.

 

Voorwaarden events

Hieronder staan de voorwaarden die van kracht zijn bij het afnemen van een toegangsbewijs voor een event. 

 • Een deelname aan een event is een eigen keuze en de verantwoordelijkheid voor die keuze ligt daarmee ook bij de deelnemer.  

 • De inhoud zoals omschreven in het Event is een rode draad waar in sommige gevallen vanaf kan worden geweken als dit in het moment als passend wordt ervaren door de organisator van de workshop. 

 • Restitutie van het betaalde bedrag is niet mogelijk. Je gaat een commitment aan vanaf het moment dat je kiest voor deelname. Dit is een uitnodiging om goed te voelen of je hier werkelijk bij wilt én kunt zijn. Het is toegestaan om jouw bewijs van deelname over te dragen aan iemand anders. 

 • Tijdens events wordt er door de organisator een perspectief gedeeld. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de deelnemer om te bepalen in hoeverre dat perspectief werkbaar is in het leven van de deelnemer. 

 

 

Voorwaarden HeartSpace Community

 

Hieronder staan de voorwaarden die van kracht zijn bij het afnemen van een lidmaatschap op de  HeartSpace Community. In onderstaande voorwaarden is Pim Smit de initiatiefnemer van de HeartSpace Community. De content omschrijft alles dat door de initiatiefnemer op de HeartSpace Community pagina en in de HeartSpace Community Facebook groep wordt gedeeld.

 

 • Een lidmaatschap begint meteen na het afsluiten van je abonnement. 

 • Je kunt je lidmaatschap op ieder moment opzeggen. 

 • Als je je lidmaatschap opzegt dan heb je meteen geen toegang meer tot de ledenpagina's van de HeartSpace Community. 

 • De content wordt in het Engels aangeboden.

 • De informatie die gedeeld wordt is illustratief van aard. Het interpreteren en inzetten van de informatie die gedeeld wordt is en blijft de verantwoording van de ontvanger van de informatie. De initiatiefnemer van de HeartSpace Community kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het interpreteren en/of inzetten van de informatie die in de HeartSpace Community wordt gedeeld.

 • De auteursrechten van de content die in de HeartSpace Community wordt gedeeld liggen bij de initiatiefnemer. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets van de in de HeartSpace Community geplaatste content worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op een andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de initiatiefnemer.

 • Deze voorwaarden kunnen tussentijds veranderd worden door de initiatiefnemer van de HeartSpace Community. De leden van de HeartSpace Community zullen daarvan per mail op de hoogte worden gesteld.

 • Persoonsgegevens die opgegeven worden (voornaam, achternaam en emailadres) worden enkel gebruikt voor het bijhouden van de lidmaatschapstermijnen, betalingen en het toesturen van de nieuwsbrief.

 • Bij het niet verlengen van een lidmaatschap worden de opgegeven persoonsgegevens verwijderd.

 • Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.

 • Persoonsgegevens worden bewaard in een digitale, beveiligde omgeving.